Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 5 maart 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Een aantal prestaties is in 2023 niet volledig uitgevoerd en loopt door in 2024. Om vertraging in de voortgang van de prestatie te voorkomen stellen wij u voor om vooruitlopend op het raadsbesluit over de overhevelingen, nu al budgetten vrij te geven voor besteding in 2024. De raad zal door middel van een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over de overhevelingen naar 2024. Voor een evenwichtige afweging van de voorstellen, is het voorlopig financiële resultaat van de jaarstukken opgenomen. In dit resultaat zijn zowel de tot nu toe bekende effecten van de Regio Gooi & en Vechtstreek alsmede de actualisatie van de grondexploitaties verwerkt. Het voorlopig resultaat zal naar verwachting nog veranderen als gevolg van definitieve cijfers regio en eventuele (interne- en accountants) controles.

  Besluit

  1. Vooruitlopend op het raadsbesluit jaarrekening 2023, de voorgestelde budgetten uit 2023 als opgenomen in tabel 1 over te hevelen naar 2024 en vrij te geven voor uitgaven in 2024.
  2. De raad te informeren door middel van de bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) per 1-1-2024 zijn VTH-milieutaken die Hilversum nu nog zelf uitvoert aangemerkt als basistaken die verplicht moeten worden ondergebracht bij een omgevingsdienst (OD). Ook taken op het gebied van verduurzaming energie aan de hand van de zogenaamde Erkende Maatregelen Lijst (w.o. Stimulerend Toezicht) vallen hieronder.
  Dat leidt tot een forse afname van de aangeboden werkzaamheden.

  Besluit

  1. Te besluiten tot een overdracht van de Vergunning Toezicht & Handhaving (VTH)-milieutaken (zowel basistaken als plustaken) aan een omgevingsdienst, één en ander nader toegelicht in het bijgevoegde document “CMT voorstel overdracht VTH-milieutaken aan Omgevingsdienst”
  2. Bestuurlijke voorkeur uit te spreken voor de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreken (OFGV) voor de uitvoering van onze VTH-milieutaken, e.e.a. onder de voorwaarde dat een ons conveniërende aanbieding wordt ontvangen van de OFGV.
  3. De raad te informeren middels bijgesloten Raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Op 12 februari 2024 hebben de fracties van Democraten Hilversum, Hart voor Hilversum, GroenLinks en ChristenUnie vragen gesteld op basis van Art. 41 van het Reglement van Orde over zwemvaardigheid.

  Besluit

  Bijgaande collegebrief te verzenden als antwoord op schriftelijke vragen van Democraten Hilversum, Hart voor Hilversum, GroenLinks en ChristenUnie over het onderwerp zwemvaardigheid.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  De gemeenteraad heeft op 20 december 2023 een zienswijze ingediend op een conceptwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkvoorzieningsschap Tomingroep. In deze zienswijze werd het algemeen bestuur (AB) van Tomin opgeroepen de tekst van de GR zodanig aan te passen dat de gemeenteraden van deelnemende gemeenten bij majeure financiële besluiten in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze uit te brengen. Het AB heeft de zienswijze van de gemeenteraad overgenomen en een wijziging doorgevoerd in de nieuwe tekst van de GR, waarbij ook besloten is om andere besluiten van een aanzienlijk belang voor te leggen voor een zienswijze. Anders dan bij andere zienswijze besluitvormingsprocedures, zoals bijvoorbeeld bij het vaststellen van jaarlijkse begrotingen van gemeenschappelijke regelingen, geldt er voor het vaststellen van een nieuwe tekst voor de GR een extra formele stap. Deze extra formele stap houdt in dat het college de gemeenteraad om toestemming vraagt in te stemmen met de definitieve tekst van de GR. Middels dit raadsvoorstel geven we uitvoering aan deze laatste formele stap om tot een nieuwe tekst voor de GR te komen.

  Besluit

  1. In te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep per 1 juli 2024 onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad.
  2. De gemeenteraad voor te stellen toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep.
  3. Het raadsvoorstel aan te melden voor rechtstreekse behandeling in de gemeenteraad.

  Conform.

 5. 5

  Het betreft de jaarlijkse indexatie van de grondprijzen ten behoeve van sociale huurwoningen, niet commerciële maatschappelijke voorzieningen en snippergroen en jaarlijkse indexatie van de maximale huurprijzen van middeldure huurwoningen. De indexatie is, zoals vastgesteld in de uitwerkingsnota grondprijzen uit 2021, op basis van de consumentenprijsindex over alle bestedingen opgesteld door het CBS. Deze indexatie is over 2023 3,84% hoger dan het gemiddelde over het voorgaande jaar.

  Besluit

  1. Bijgevoegde grond- en huurprijzenbrief 2024 vast te stellen.
  2. De raad middels bijgaande raadsinformatiebrief te informeren.

  Conform.

 6. 6

  Behoud van voldoende ruimte voor werk in de MRA als geheel en in de deelregio’s is van belang, omdat dit bijdraagt aan een gezonde woon-werkbalans in deelregio’s en daarbij aan de mogelijkheid van de nabijheid van werk op alle opleidingsniveaus. De Bedrijventerreinenstrategie MRA geeft invulling aan regionale afspraken rond bedrijventerreinen. Samenwerking is nodig om deze uitdagingen aan te pakken, omdat de opgave gemeentegrensoverschrijdend is. Deze strategie is opgebouwd langs zes programmalijnen met regionale afspraken, waarbij nadruk ligt op het beschermen en beter benutten van bestaande bedrijventerreinen, in combinatie met een inzet op de groei van de ruimte (intensivering) voor deze terreinen.

  Besluit

  1. De Bedrijventerreinenstrategie Metropoolregio Amsterdam (MRA) te onderschrijven als ontwikkelingsrichting ten behoeve van de Uitvoeringsagenda Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX) MRA, Omgevingsverordening Noord-Holland, de Economische Visie Flevoland 2030 en MRA Agenda 2024-2028.
  2. Daar waar mogelijk en passend de opgaven uit de Bedrijventerreinenstrategie MRA te implementeren in ons beleid.

  Conform.

 7. 7

  Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vragen in de brief van 1 november 2023 in te stemmen met een nieuwe achtervangovereenkomst met de gemeente Hilversum (zie bijlagen 1 en 2). Het WSW borgt leningen van woningcorporaties. Woningcorporaties zijn hierdoor in staat om met gunstige financieringsmogelijkheden sociale huurwoningen te realiseren en in stand te houden. Het rijk en de gemeenten staan elk voor 50% in de achtervang bij het WSW (25% wordt verdeeld over alle gemeenten en 25% wordt toegerekend aan één gemeente die in de leningovereenkomst is vermeld of aan de gemeenten waar de corporatie sociale huurwoningen bezit). Wanneer een corporatie in financiële problemen raakt, zorgt het WSW dat rentebetalingen en aflossing van leningen doorgaan. Het WSW betaalt dit uit eigen kapitaal. Dat kapitaal kan worden aangevuld door obligo bij alle deelnemende corporaties op te halen. Pas wanneer dat onvoldoende is, komen rijk en gemeenten als achtervanger in beeld om renteloze leningen te verstrekken. Het risico voor de achtervangers is overigens beperkt, tot nu toe heeft het WSW daar nooit een beroep op gedaan.

  Besluit

  1. In te stemmen met de nieuwe achtervangovereenkomst tussen de gemeente Hilversum en de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw met ingang van 1 mei 2024 (bijlage 4) en de achtervangovereenkomst tussen de gemeente Hilversum en de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw gedateerd 28 juli 2021 te beëindigen met ingang van 1 mei 2024.
  2. De Gemeente Hilversum, zetelende te Hilversum, Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum, te laten vertegenwoordigden door Dhr. R. Pirovano, afdelingshoofd interne advisering, op basis van het mandaatbesluit d.d. 31 oktober 2023.
  3. De raad te informeren via bijgevoegde Raadsinformatiebrief. (bijlage 5)

  Conform.

 8. 8

  De gemeente Hilversum is als aandeelhouder uitgenodigd voor de Bijzondere Algemene vergadering van Aandeelhouders van Vitens op 14 maart 2024. Op de agenda van deze BAvA staat;
  • Ter besluitvorming: de benoeming van Dhr. Roozendaal als voorzitter van de Raad van Bestuur van Vitens.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de agenda en bijbehorende stukken van de Bijzonder Algemene vergadering van Aandeelhouders van 14 maart 2024.
  2. In te stemmen met de benoeming van dhr. Roozendaal als voorzitter van de Raad van Bestuur van Vitens en deze goedkeuringsstem in te (laten) brengen in de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 maart 2024 conform bijgevoegde volmacht.

  Conform.

 9. 9

  Op 7 februari 2024 heeft de fractie Democraten Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Regelement van Orde over het Mediapark betreffende de verkoopstrategie Naarderweg en samenwerking Media Park.

  Besluit

  Met bijgaande brief de vragen Art. 41 Mediapark over de zender en de ontvangers van Democraten Hilversum beantwoorden.

  Conform.

 10. 10

  Op 31 januari heeft de fractie van Democraten Hilversum artikel 41 RvO vragen gesteld over 'Meer kunst in Hilversum? Geen kunst aan!

  Besluit

  Beantwoording versturen naar de raad.

  Conform.

 11. 11

  Op 9 februari 2024 heeft de fractie van D66 vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over het beter benutten van internationaal talent in Hilversum.

  Besluit

  De op 9 februari 2024 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie D66 aan het college over het beter benutten van internationaal talent in Hilversum beantwoorden middels bijgaande brief.

  Conform.

 12. 12

  Buurtschap Crailo, gelegen in de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren wordt momenteel ontwikkeld. Hiervoor zijn de bestemmingsplannen Buurtschap Crailo in de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren en Hilversum opgesteld en in februari 2023 onherroepelijk geworden. Aan de wegen en paden in het buurtschap dienen namen te worden toegewezen. Hiervoor is in 2021 een proces gestart met de drie gemeenten om te komen tot een integraal straatnamenplan voor Buurtschap Crailo. Het college van Hilversum heeft op 10 januari 2023 het thema ‘Bijzondere Gooise vrouwen’ vastgesteld. Middels een prijsvraag/poll heeft op basis van dit thema de participatie plaatsgevonden. Op basis van de participatie is het voorliggende straatnamenplan opgesteld. Voorgesteld wordt (aan de colleges van de drie gemeenten) om in te stemmen met de toewijzing van de straatnamen conform bijgevoegd straatnamenplan.

  Besluit

  De straatnamen toe te kennen aan de openbare ruimte voor Buurtschap Crailo, als aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening ‘Crailo, straatnamenplan d.d 01-02-2024.

  Conform.

 13. 13

  De uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting Stadsfonds Hilversum en gemeente Hilversum dient aangepast te worden omdat de wethouder Economie op eigen verzoek uittreedt uit de Adviesraad van het Stadsfonds. De adviesraad van het Stadsfonds heeft een signaal-, ambassadeurs- en klankbordfunctie. Vanwege een zuivere governance treedt de wethouder Economie uit de Adviesraad, in lijn met de Visie op samenwerking en governance. Het besluit tot het aangaan van deze nieuwe Uitvoeringsovereenkomst is een collegebevoegdheid zoals bedoeld ex artikel 160 lid 1 onder e van de Gemeentewet.
  Als gevolg van het uittreden van de wethouder Economie uit de Adviesraad dienen zowel de statuten van het Stadsfonds als de uitvoeringsovereenkomst tussen het Stadsfonds en de gemeente herzien te worden. Vanwege een zuivere governance treedt de wethouder Economie uit de Adviesraad, in lijn met de Visie op samenwerking en governance.

  Besluit

  1. De Uitvoeringsovereenkomst Stadsfonds 2024 vast te stellen en aan te gaan met Stichting Stadsfonds Hilversum.
  2. De Uitvoeringsovereenkomst Stadsfonds Hilversum 2020 in te trekken.

  Conform.

 14. 14

  De gemeente Hilversum heeft twee panden aan de Badhuislaan te Hilversum, nr 10 en nr 10B in eigendom. Deze panden staan op de lijst van te verkopen gemeentelijk vastgoed. Een eerder doorlopen verkooptraject is niet goedgekeurd door het college omdat niet voldaan werd aan de vereisten uit het Didam arrest.
  Inmiddels is conform het Didam arrest de correcte procedure vastgesteld. BINK Kinderopvang is de enige serieuze gegadigde omdat ze zittend huurder is, investeringen in het pand heeft gedaan en vanwege het maatschappelijk belang van kinderopvang.

  Besluit

  1. Goedkeuring te verlenen de panden aan de Badhuislaan 10 en 10B te Hilversum, kadastraal bekend onder sectie P nr 820, één op één te verkopen aan BINK Kinderopvang, conform de koopovereenkomst.
  2. De netto verkoopopbrengst toe te voegen aan de reserve Stedelijke ontwikkeling.

  Conform.

 15. 15

  De Stichting Filmtheater Hilversum heeft te kennen gegeven het theater te willen uitbreiden en heeft daartoe overleg gepleegd met de gemeente Hilversum voor aankoop van grond.
  Het Filmtheater en gemeente Hilversum zijn overeengekomen om twee delen van én perceel grond in eigendom van de gemeente Hilversum, kadastraal bekend nummer N sectie nummer 9068, te verkopen (één op één, zie bijlage 3) aan het Filmtheater. Deze verkoop is de uniciteits procedure conform het Didam arrest. De uitbreiding betreft een aanbouw aan de hoofdingang en het bouwen van nieuwe filmzalen.

  Besluit

  1. Twee delen grond van één perceel, kadastraal bekend gemeente Hilversum sectie N nummer 9068 één op één te verkopen aan De Stichting Filmtheater Hilversum (de uniciteitsroute/procedure) voor uitbreiding van de hoofdingang en nieuwe theaterzalen.
  2. De verkoopopbrengst in boekjaar 2024 toe te voegen aan de reserve stedelijke ontwikkeling.

  Conform.