Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 21 mei 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Op 14 november 2018 heeft de raad ingestemd met het voorgenomen besluit van het college garantie te verlenen aan de Stichting Sportinvesteringsfonds Hilversum (SIF) tot een maximum van € 2,2 miljoen. We kunnen uit de evaluatie van de afgelopen jaren concluderen, dat de werking van het SIF bijzonder positief is geweest. SIF heeft 21 leningen aan 12 sportverenigingen verstrekt. Hiermee is voldaan aan de in 2018 geschetste verwachtingen. Echter na bijna 6 jaar is het huidige borgstellingsplafond bereikt. Zonder verhoging van het borgstellingsplafond van de gemeente zal het SIF geen leningen meer kunnen aantrekken en daarmee geen goedkope leningen aan sportverenigingen in Hilversum kunnen verstrekken.Vandaar dat SIF het verzoek heeft ingediend om het bestaande borgstellingsplafond van € 2,2 miljoen te verhogen tot € 4,5 miljoen, waarmee ze voor het verstrekken van leningen aan Hilversumse sportverenigingen in staat zijn om adequate funding aan te kunnen trekken.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. In te stemmen met het voorgenomen besluit van het college de garantie aan de Stichting Sportinvesteringsfonds Hilversum te verhogen van € 2,2 miljoen, (Raadsbesluit van 14 november 2018) met een bedrag van € 2,3 miljoen tot een maximum van € 4,5 miljoen.
  2. Geen wensen en bedenkingen, op grond van de gemeentewet artikel 169 lid 4, en de Financiële verordening Hilversum 2022 artikel 15, bekend te maken.
  II. Dit voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor de commissie zorg, welzijn en samenleving.

  Conform.

 2. 2

  Voor het taakveld vergunningen, toezicht en handhaving omgevingsrecht (VTH) geldt een wettelijke beleidscyclus. Vast onderdeel van deze cyclus is onder meer de jaarrapportage en -evaluatie. In de jaarrapportage en -evaluatie wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en wordt, naast de jaarcijfers, ook stilgestaan bij de voortgang van de in het VTH-beleid gestelde doelen.

  Besluit

  1. De Jaarrapportage en -evaluatie 2023 Vergunningen, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht vast te stellen;
  2. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de vastgestelde Jaarrapportage en -evaluatie 2023.

  Conform.

 3. 3

  Op 23 januari jl. heeft het college ingestemd met de verlening van een borgstelling aan het Filmtheater. Deze borgstelling wordt verleend ten behoeve van de uitbreiding van het filmtheater.
  Vanwege de toenemende exploitatielasten van het theater wordt voorgesteld de jaarlijkse subsidie te verhogen. Zodat naast het verhogen van de eigen inkomsten de aanvullende hypothecaire lasten gedekt kunnen worden met de aanvullende subsidie.
  De uitbreiding van het filmtheater brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Naast het afsluiten van een hypotheek investeert het theater zelf ook een bedrag. De gemeente wil het filmtheater hierbij ondersteunen door ook een investeringssubsidie te verlenen voor de uitbreiding.
  Het verlenen van deze subsidies sluit aan op het cultuurbeleid Momentum en eerder genomen collegebesluiten met betrekking tot de verlening van de borgstelling en het besluit van de gemeenteraad om geen wensen en bedenkingen uit te spreken tegen de borgstelling.

  Besluit

  1. De exploitatiesubsidie aan het Filmtheater jaarlijks te verhogen met € 212.000,- conform bijgevoegde beschikking met nummer 1437103 tot € 352.143,- ten laste van cultuur op grond van de nadere regeling meerjaren basissubsidies cultuur.
  2. Filmtheater Hilversum een incidentele investeringssubsidie te verlenen van € 350.000,- conform bijgevoegde beschikking met nummer 1437103 ten laste van cultuur, op grond de AWB artikel 4:23.

  Conform.

 4. 4

  Het leerlingenvervoer houdt gemeentelijk Nederland al een tijdje bezig. Een zoektocht in verschillende media van de afgelopen tijd levert al snel een keur aan negatieve berichtgeving over het leerlingenvervoer op. Het betreft voornamelijk problemen rond de kosten en kwaliteit van het leerlingenvervoer. Ook in de gemeente Hilversum zijn er al langere tijd artikel 41 vragen rondom de uitvoering en de kosten van het leerlingenvervoer.
  In het kader van artikel 213a van de Gemeentewet is het College van Burgemeester en Wethouders verplicht periodiek onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur op een bepaald beleidsterrein. Het college wordt gezien de actualiteit en de ontwikkelingen binnen het leerlingenvervoer voorgesteld om onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en klantgerichtheid van het leerlingenvervoer. De raad wordt medio 2024 geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.

  Besluit

  1. De onderzoeksopdracht Art. 213a (bijlage 1) naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en klantgerichtheid van de inrichting van het leerlingenvervoer van de gemeente Hilversum vast te stellen;
  2. Het onderzoek extern te laten uitvoeren.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Op 19 april 2024 hebben de fracties VVD, SP, D66 en HvH vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over onderbewoning.

  Besluit

  De op 19 april 2024 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fracties VVD, SP, D66 en HvH aan het college over onderbewoning te beantwoorden middels bijgaande brief.

  Conform.

 6. 6

  De gemeenteraad van Hilversum heeft jaarlijks de mogelijkheid om een zienswijze op te stellen over de jaarstukken en begroting van de stichting Goois Natuurreservaat (GNR). Zowel de jaarrekening 2023 als de begrotingswijziging 2024 leiden niet tot een hogere bijdrage van de gemeente Hilversum aan het GNR. Voor de begroting 2025 geldt dat de totale participantenbijdrage slechts wordt geïndexeerd met landelijk gehanteerde indexcijfers. In bijgaande zienswijze is de toon positief met een enkel aandachtspunt.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij Stichting Goois Natuurreservaat.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie duurzaamheid en bereikbaarheid.

  Conform.

 7. 7

  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) maakt jaarlijks een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma is een uitwerking van het Regionaal beleidskader VTH. Het OFGV uitvoeringsprogramma 2024 (Uitvoeringsprogramma) geeft inzicht in de belangrijkste thema’s voor het komende jaar. Daarbij beschrijft het op welke doelstellingen de OFGV zich in 2024 richt. En welke concrete activiteiten de OFGV voor de gemeente Hilversum gaat verrichten. 
  Deze activiteiten dragen bij aan de strategische doelen van de gemeente Hilversum.
  Het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma door het college is een procescriterium in de Omgevingswet en vloeit voort uit Omgevingsbesluit art. 13:8. Het Uitvoeringsprogramma wordt aan de raad bekend gemaakt.

  Besluit

  1. Het OFGV uitvoeringsprogramma 2024 vast te stellen.
  2. De OFGV hiervan in kennis te stellen met bijgaande collegebrief.
  3. De raad te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief.

  Conform.

 8. 8

  Vluchtelingenwerk heeft bij besluit van 2 december 2021 voor het jaar 2022 een subsidie ontvangen van € 153.284,- voor het ondersteunen van statushouders bij participatie en integratie (bijlage 1), conform aanvraag (bijlage 2). Echter wordt de subsidie gebaseerd op een schatting (prognose) van het aantal trajecten, aan het einde van het jaar kan deze hoger of lager uitvallen op basis van het aantal gehuisveste statushouders door de gemeente. Voor 2022 geldt dat er meer trajecten zijn gestart dan van te voren geschat, waardoor de gemeente Hilversum een nacalculatie van € 28.802,- heeft ontvangen in de vorm van een vaststellingsverzoek. De vaststelling van de subsidie van Vluchtelingenwerk Nederland over het jaar 2022 vindt buiten de uiterste behandeltermijn plaats, de gemeente heeft verzuimd tijdig actie te ondernemen. De besluitvorming betreft de nacalculatie over het jaar 2023 heeft reeds plaatsgevonden in februari 2024.

  Besluit

  1. De subsidie van Vluchtelingenwerk over het jaar 2022 voor de uitvoering van ondersteuning statushouders bij participatie en integratie vast te stellen op een bedrag van € 184.587,-.
  2. Aanvullende subsidie ten bedrage van € 28.802,- te verlenen en ten laste brengen van boekjaar 2024.

  Conform.

 9. 9

  Voor elke verkiezing stelt het college van B en W een Gemeentelijk Stembureau (hierna GSB) in. Het GSB wordt ingesteld en heeft als taak om tijdens een openbare zitting de uitkomsten van de verkiezing op gemeenteniveau vast te stellen.

  Besluit

  1. De leden, plaatsvervangende leden en ondersteuners van het Gemeentelijk Stembureau van de gemeente Hilversum genoemd in bijlage 1, te benoemen voor de Europese Parlementsverkiezingen van 6 juni 2024;

  Conform.

 10. 10

  Afdoening toezegging T23-097, 'weigering van energiecoach gesprek omdat de aanvrager een huurder is'.

  Besluit

  Bijgevoegde collegebrief met het antwoord op toezegging T23-097 te versturen naar de Raad.

  Conform.

 11. 11

  Op 11 april 2024 heeft de fractie Democraten Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de wachttijden van de GGZ in Hilversum.

  Besluit

  De op 11 april 2024 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum aan het college inzake 'Lang wachten op GGZ-behandeling is onaanvaardbaar' te beantwoorden middels bijgaande brief.

  Conform.

 12. 12

  Op 25 april 2024 heeft de fractie D66 vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de bijdrage van Europa aan onze stad en regio Gooi en Vechtstreek.


  Helaas blijkt het niet mogelijk om deze vragen binnen de termijn van dertig dagen te beantwoorden en vragen wij om uitstel van de beantwoording.

  Besluit

  Uitstelbericht beantwoording art.41-vragen D66 over de bijdrage van Europa aan onze stad en regio Gooi en Vechtstreek versturen naar de raad.

  Conform.

 13. 13

  Bijgaand de voorjaarsnota 2024 van de gemeente Hilversum. De voorjaarsnota wordt jaarlijks opgesteld ter voorbereiding op de programmabegroting 2025-2028 en biedt inzicht in het financieel perspectief van de gemeente. Daarnaast geeft de voorjaarsnota inzicht in de ontwikkelingen die plaatsvinden in het lopende begrotingsjaar 2024. Vanzelfsprekend wordt u, via de eindejaar rapportage, later in het jaar nogmaals geïnformeerd over de ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar. Daarbij willen wij benadrukken dat de voorjaarsnota is opgesteld met de kennis van dit moment, wij sluiten niet uit dat in de periode tussen het opstellen van de voorjaarsnota en het opstellen van de programmabegroting er nog wijzigingen in het financiële beeld kunnen optreden. De commissie behandeling vindt plaats op woensdag 5 juni 2024. De behandeling van de voorjaarsnota in de gemeenteraad vindt plaats op woensdag 12 juni 2024.

  Besluit

  I. De voorjaarsnota 2024 op vrijdag 24 mei aan te bieden aan de gemeenteraad van Hilversum en deze voor te stellen:
  1. De voorjaarsnota 2024 vast te stellen met daarin de lasten, baten en het saldo voor de jaren 2024 t/m 2028, zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de voorjaarsnota;
  2. De reserves mutaties vast te stellen zoals opgenomen in paragraaf 2.3 van de voorjaarsnota;
  3. De wijzigingen in het investeringsplan vast te stellen zoals opgenomen in paragraaf 2.5 van de voorjaarsnota.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de Gezamenlijke Commissies.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.