Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 18 juni 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Met bijgevoegde brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de manier waarop regiogemeenten met elkaar afstemmen over stedelijke ontwikkelingen. De wethouders Bouwen en Wonen en de wethouders Ruimte Regio Gooi en Vechtstreek hebben in het gezamenlijk PFHO van 8 februari 2024 afgesproken alle bestaande afspraken (nogmaals) op een rij te zetten en middels een informatiebrief alle raden hierover te informeren.

  Besluit

  De raad te informeren over de manier waarop regiogemeenten met elkaar afstemmen over stedelijke ontwikkelingen middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  Op basis van de in 2022 vastgestelde geluidbelastingskaarten dient de gemeente uiterlijk 18 juli 2024 het Actieplan Geluid 2024-2029 vast te stellen. Dit is een verplichting op grond van Europese regelgeving. In dit actieplan bepaalt de gemeente een plandrempel: de zogenaamde ambitiewaarde. De ambitiewaarde is gesteld op de 55 dB, met als doel om in 2040 30% minder gehinderden te hebben ten gevolge van weg- en railverkeerslawaai. In het actieplan is onderzocht met welke mogelijke maatregelen we dit kunnen bereiken.

  Besluit

  1. Het ontwerp- Actieplan Geluid 2024-2029 vast te stellen met een plandrempel van 55 dB ten gevolge van weg- en railverkeersgeluid op de gevel van bestaande woningen;
  2. Het ontwerp Actieplan Geluid 2024-2029 vrij te geven voor de inspraak;
  3. De raad hierover te informeren met bijgevoegde raadinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Met deze brief informeren wij u over de Hervormingsagenda Jeugd in onze regio en nemen wij u mee in de ontwikkelingen waarlangs verbeteringen worden ingezet. Onder regie van het Rijk wordt ingezet op een systemische en brede kijk voor duurzame oplossingsrichtingen. Om te ontdekken wat de oplossing is naar tijdige en passende jeugdhulp is het essentieel dat de aanpak in kleinere stappen wordt doorlopen en niet direct te vervallen in (ogenschijnlijk) voor de hand liggende oplossingen. In deze brief zetten wij op een rij wat er de afgelopen periode heeft gespeeld en wat er de komende tijd aankomt.

  Besluit

  1. Bijgaande collegebrief Voortgang uitvoering Hervormingsagenda Jeugd in Gooi en Vechtstreek te versturen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Het verduurzamen van de Hilversumse woningvoorraad is een grote opgave, voor de gemeente, maar ook voor gebouweigenaren zelf. Met behulp van samenwerkingspartners biedt de gemeente Hilversum hulp in de vorm van advies, subsidies en leningen. De groeiende vraag naar deze hulp leidde tot een verkenning naar de mogelijkheden om de samenwerking met partners binnen de energietransitie op te schalen en te borgen voor de komende jaren. Door beide partijen aan te wijzen als Dienst van Algemeen Economisch Belang kunnen deze partners voor meerdere jaren subsidie ontvangen. Dit biedt hen zekerheid om te investeren in de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Met de subsidieregelingen leggen we vast welke voorwaarden we stellen aan het verstrekken van de middelen.

  Besluit

  1. Energiecoöperatie Hilverzon U.A. aan te wijzen als Dienst Algemeen Economisch belang voor het stimuleren van een toenemende participatie door Hilversummers aan de energietransitie, conform bijgevoegd aanwijzingsbesluit
  2. Stichting Energiedienstenbedrijf Gooi & Vechtstreek aan te wijzen als Dienst Algemeen Economisch belang voor het verzorgen van hoogwaardige en gebundelde dienstverlening om het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Hilversum te versnellen en op te schalen, conform bijgevoegd aanwijzingsbesluit
  3 De Subsidieregeling Meerjarige Basissubsidie Energietransitie Hilversum 2024-2027 vast te stellen, conform bijlage.
  4. De Subsidieregeling Programma Energietransitie Hilversum 2024-2027 vast te stellen, conform bijlage.

  Akkoord met een mogelijke aanpassing. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassing aan te brengen.

 5. 5

  De Regionale Regietafel (RRT) heeft een Regioplan voor alle vormen van vluchtelingenopvang (statushouders, Oekraïense ontheemden, asielopvang) geschreven. Voor Hilversum staat in dit Regioplan wat is beschreven in het lokale Plan van Aanpak Asiel en in de Beleidsagenda Asielaanpak. Er zijn derhalve voor Hilversum geen wijzigingen in de aanpak voor opvang van vluchtelingen en er zijn geen wijzigingen van eerder ingezet beleid. Dit plan geeft een bredere regionale context weer, waarbinnen de ingezette koers van Hilversum wordt bevestigd.

  Besluit

  Vaststellen van het Regioplan Opvang Gooi en Vechtstreek.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.